Noticies / Noticias

REUNIÓ INFORMATIVA AJUNTAMENT 18-12- 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN INFORMATIVA AJUNTAMENT : ACTUACIONES DE MEJORA

Antes de nada, hay que decir que para todos aquellos que no pudieron asistir, que la reunión se desarrolló en un clima de esperanza para los vecinos, que durante tanto tiempo hemos estado reclamando soluciones para los numerosos problemas que nos afectan y la respuesta del Ajuntament con ésta Presentación Pública, debemos considerarla muy positiva, pero sin lanzar las campanas al vuelo, y os aseguramos que desde la Asociación, continuaremos expectantes a que se cumplan los compromisos que nos han hecho.

La reunión trató en primer lugar, sobre la proyección de las tan anunciadas medidas de Seguridad a implementar en los barrios de Mas Llombart Norte y Sur y en Mas Corts. Expuso el arquitecto municipal, señor Rubio, que está previsto instalar en los tres accesos principales a los barrios, un sistema de Cámaras con lectura de matrículas, conectado al Ajuntament y con acceso a Policía Local y a Mossos de Esquadra, sistema combinado con unas barreras de acceso, que tendrá un efecto disuasorio en nuestros barrios. Respecto a los dos puntos de acceso de servicio (passatge Corredor y C/ Matançes) se instalarán dos cámaras con lectura de matrícula únicamente. El Ajuntament ha fechado la ejecución de este proyecto entre el próximo mes de MARZO y ABRIL de 2018

Los vecinos argumentamos entre otras cuestiones, la conveniencia de añadir alguna medida más como el incremento de patrullaje, a lo que desde el Ajuntament se nos respondió que se estudiara incrementar la plantilla de policía local próximamente.

A continuación se argumentó que el municipio, después de unos ejercicios complicados en el que se arrastraba un endeudamiento excesivo, se ha conseguido un cierto equilibrio de tesorería que permite plantearse la ejecución de diversas mejoras. Así se plantearon diversas actuaciones:

a/ Dignificación de nuestros barrios, comprendiendo la instalación de paneles informativos en los accesos a nuestras urbanizaciones, la renovación de las marquesinas de parada de los autobuses, el aseguramiento de taludes para evitar desprendimientos, la renovación y sustitución de contenedores, y el mantenimiento de calzada y aceras.

También se habló de la posibilidad de realizar alguna actuación de restauración en Font Better y se ofreció a los vecinos un proceso participativo, del que se expondrán las bases próximamente, para dar un uso al parque Norte de Más Llombart.

b/ En cuanto a viabilidad, se expuso el estudio que ha realizado el Ajuntament en colaboración con nuestra Asociación, y que ha concluido con un dossier de actuaciones que subsanará numerosas deficiencias, observadas sobre todo en Mas Llombart,  y en relación a señalización vertical y horizontal, junto a medidas de reducción de velocidad y mejora de iluminación en determinadas vías públicas.

Por último se dio un turno abierto de preguntas y en éste los vecinos expusimos numerosas problemáticas en torno a deficiencias de determinadas infraestructuras de nuestros barrios, destacando las anomalías en las oscilaciones en la tensión eléctrica de determinadas zonas y la falta de señal de TDT.

Respecto al tema de la falta de señal de TDT, el técnico municipal explicó que se han acreditado que las nuevas instalaciones de antenas 4g y de nuevos repetidores, alteran frecuentemente el mapa de alcance de señal, por lo que se precisa la instalación de filtros y reorientación de antenas.

También salió a la luz el tema del descolgamiento del cableado de fibra de telefonía, que presenta una peligrosidad para el tráfico rodado en las calles donde el cableado cruza de acera. El Ajuntament tomó nota e insta a los vecinos a trasladar aviso y fotografías cuando se observen estas anomalías para poder actuar.

Y para concluir la reunión, nos emplazamos al año próximo, aprovechando la ocasión  para  desearnos unas felices fiestas y un mejor 2018.

 

      REUNIÓ INFORMATIVA AJUNTAMENT: ACTUACIONS DE MILLORA

 

Abans de res, cal dir que per a tots aquells que no van poder assistir, la reunió es va desenvolupar en un clima d'esperança per als veïns, que durant tant temps hem estat reclamant solucions per als nombrosos problemes que ens afecten i la resposta del Ajuntament amb aquesta Presentació Pública, la considerem molt positiva, però sense voler llançar les campanes al vol, us assegurem que des de l'Associació continuarem expectants al fet que es compleixin els compromisos que s’ens han fet.

 

La reunió va tractar en primer lloc, sobre la projecció de les tan anunciades mesures de seguretat a implementar als barris de Mas *Llombart Nord, Mes *Llombart Sud i Mas Corts. Va exposar l'arquitecte municipal, senyor Rubio, que està previst instal·lar en els tres accessos principals als barris, un sistema de Càmeres amb lectura de matrícules connectat al Ajuntament i amb accés a Policia Local i a Mossos d’ Esquadra, sistema combinat amb unes barreres d'accés, que tindrà un efecte dissuasori als nostres barris. Respecte als dos punts d'accés de servei (*passatge Corredor i C/*Matançes) s'instal·laran dos càmares amb lectura de matrícula únicament. L’Ajuntament ha fixat la execució d’aquest projecte en el mesos de MARÇ i ABRIL de 2018.  

Els veïns argumentem entre altres qüestions, la conveniència d'afegir alguna mesura més com l'increment de patrullatge, al que des de l’Ajuntament se'ns va respondre que s'estudirà incrementar la plantilla de policia local pròximament.

A continuación l’alcaldessa, va raonar que el municipi, després d'uns exercicis complicats en el qual s'arrossegava un endeutament excessiu, s'ha aconseguit un cert equilibri de tresoreria que permet plantejar-se l'execució de diverses actuacions de millora. Així es van plantejar diverses actuacions:

a/ Dignificació dels nostres barris, comprenent la instal·lació de panells informatius en els accessos a les nostres urbanitzacions, la renovació de les marquesines de parada dels autobusos, l'assegurament de talusos per evitar despreniments, la renovació i substitució de contenidors, i el manteniment de calçada i voreres.

També es va parlar de la possibilitat de realitzar alguna actuació de restauració en Font Better i es va oferir als veïns un procés participatiu, del que s'exposaran les bases pròximament, per tal de donar un ús al parc Nord de Més Llombart.

b/ En quant a viabilitat, es va exposar l'estudi que ha realitzat l’Ajuntament en col·laboració amb la nostra Associació, i que s’ha conclòs amb un dossier d'actuacions que esmenarà nombroses deficiències, observades sobretot en Mas Llombart,  i en relació a senyalització vertical i horitzontal, al costat de mesures de reducció de velocitat i millora d'il·luminació en determinades vies públiques.

Finalment es va donar un torn obert de preguntes i en aquest els veïns vam exposar nombroses problemàtiques entorn de deficiències de determinades infraestructures dels nostres barris, destacant les anomalies en les oscil·lacions en la tensió elèctrica de determinades zones i la falta de senyal de TDT.

Entorn del tema de la falta de senyal de TDT, el tècnic municipal va explicar que s'han acreditat que les noves instal·lacions d'antenes 4g i de nous repetidors alteren freqüentment el mapa d'abast de senyal, per la qual cosa es precisa la instal·lació de filtres i reorientació d'antenes.

També va sortir a la llum el tema del despenjament del cablejat de fibra de telèfon, que presenta perillositat per al tràfic rodat als carrers on el cablejat creua de vorera. L’Ajuntament va prendre nota i insta als veïns a traslladar avís i fotografies quan s'observin aquestes anomalies per poder actuar.

I per concloure la reunió, ens vam emplaçar a l'any proper, aprofitant per  desitjar-nos unes bones festes i un millor 2018. 

 

 

 

 

RESUM REUNIÓ INFORMATIVA DE L'ASSOCIACIÓ : INFRAESTRUCTURES - SEGURETAT

El passat diumenge dia 4 de febrer, va tenir lloc una primera reunió informativa de la nostra Associació, focalitzada en les deficiències existents als nostres barris sobre les seves infraestructures i la seguretat. 

En aquesta reunió, els veïns hem compartit i comentat les informacions i les dades més destacades que disposem, vers aquests problemes comuns.

De tot això, us fem un petit resum a continuació, amb les informacions i conclusions més rellevants sobre cadascun dels punts tractats, i a més, abaix de aquest artícle us adjuntem un document que recull i amplia les informacions donades, les consideracions legals sobre les questions plantejades i les dades sobre els organismes que s’exposen en els temes tractats.   INFRAESTRUCTURES

1º- Tema Recepció TDT 

S'exposa per part de diversos veïns la problemàtica existent en la correcta recepció del senyal de TDT a diverses zones dels nostres barris.

Després de diverses intervencions en la qual es diferencien les diferents causes en la deficient recepció de senyal, des de la Junta de l’Associació s'assenyala la existencia d’un organisme “www.llega800.es” que està avalat pel ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, i què opera en tot el territori nacional, amb la funció de resoldre gratuitament, les deficiències en la recepció de senyal de TDT, amb motiu del desplegament dels operadors mòbils llicenciataris de la banda de 800 MHZ. 

Es recomana a tots els veïns afectats a contactar amb aquest organisme (a través de la seva web www.llega800.es o a través del telèfon gratuït 900.833.999) per consultar sobre la seva possible incidència.

Nota: A baix d’aquest article trobareu un document informatiu del organisme abans referit.

2º Tema d’oscil·lacions de la tensió del fluid elèctric  

Es manifesta per part dels veïns la problemàtica d'oscil·lacions a la tensió del fluid elèctric.

Des de la Junta, es parla que s'han rebut escasses queixes sobre aquesta qüestió en particular, no podent-se determinar una zona concreta o de cases afectades llindants, que manifesti que es tracta d'un problema comú, i per tant no es pot presentar una queixa col·lectiva, sent més oportú de moment no es pugui acreditar, utilitzar la via particular front la comercializadora o distribuidora elèctrica que els afectats tinguin contractada. 

Al respecte d’aquest tema, desde la Junta s’argumenta, de cara a les possibles accions legals que com a consumidors la Llei preveu, la importancia d’acreditar convenientment el defecte en el subministrament, la relació de causalitat i els danys produïts o soferts a casa.

D’altre banda, es posa en coneixement dels assistents que Endesa disposa d'una oficina específica per a la Defensa del Client. Aquesta oficina atén les queixes i reclamacions que es presentin a la companyia, sempre que prèviament s'hagi fet una reclamació al servei d'atenció al client de la mateixa Endesa i que hagin passat dos mesos sense rebre resposta o bé s'hagi rebut una resposta amb la qual no s'està d'acord. 

Cal fer una descripció detallada dels fets que han motivat la reclamació indicar quins són les peticions que es fan també cal adjuntar la documentació que acrediti la petició i tota la documentació que s'hagi pogut generar entre les partes.el terme de resposta de l'oficina de la defensa del client és de dos mesos i la companyia accepta com a vinculants les decisions d'aquesta oficina comprometent-se a complir-les en el terme de 30 dies si el consumidor accepta la resolució de forma expressa. Tota aquesta gestió es pot fer on-line. 

http://www.defensordelcliente.endesa.es

Nota: A baix d’aquest article trobareu un document informatiu de l’oficina abans referida i diverses consideracions legals per la Defensa dels consumidors I usuaris. 

 

3º Tema Talls de Subministrament d’electricitat

Per part de diversos veïns es manifesta el malestar pels últims episodis d'interrupció del subministrament d'energia elèctrica esdevinguts en el nostre municipi. 

Diversos assistents fan palès el malestar relacionant-ho amb la falta de manteniment a la xarxa elèctrica de baixa tensió que alimenta en gran part els nostres barris..també es posa de manifest la bona disposició del Ajuntament, al posar a disposició dels afectats un certificat acreditatiu dels talls electrics soferts al nostre poble... d’altres veïns es queixen de la manca de suport per part de l’Ajuntament a l’hora de reclamar a Endesa...

A tenor d'això es comenten les últimes notícies sobre la publicitada inversió d'Endesa a l'esmentada xarxa de baixa tensió i en concret en el transformador localitzat a  “Can Sunyer” a (Martorelles). 

Des de la Junta s'informa als assistents, que aquesta intervenció d’Endesa a la xarxa de Martorelles, apenes té incidencia sobre el nostre municipi, donçs assorteix a una petita part de veïns del nostre poble... D’altre banda, es posa en coneixement públic que Endesa també té previst durant aquest primer trimestre del 2018, efectuar una altra actuació de manteniment localitzada en “Mas Sala Gros” a (Vallromanes). Totes aquestes actuacions estan previstes dins del marc d'inversió que Endesa planifica anualment, però encara que amb elles es pot millorar determinadas zones saturades, a els nostres barris es venen produint interrupcions del subministrament sense cap justificació técnica.

Davant l'exposat, es conclou la conveniència de recaptar la col·laboració del nostre Ajuntament a l'hora de coordinar les possibles accions i reclamacions a emprendre per obtenir un servei d'una qualitat acceptable i que pugui resoldre els talls injustificats en la distribució elèctrica als nostres barris. 

Finalment, també es comenta que a Catalunya existeix un òrgan competent per atendre les reclamacions en matèria d'energia “Secció d'atenció a les Persones Usuàries del Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric”, òrgan depenent de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Aquest òrgan tramita les queixes dels usuaris d’entre d’altres al respecte de les interrupcions del servei electric.

Nota: A baix d’aquest article trobareu un document informatiu amb les dades de contacte dels òrgans abans referits i diverses consideracions legals per la Defensa dels consumidors i usuaris. 

 

 

SEGURETAT

Respecte del tema de seguretat, sorgeixen nombroses qüestions relacionades en aquest àmbit : les cases ocupades, la seguretat als barris, els actes incivics, la manca de coneixement i publicitat del pla d'emergències davant fenòmens naturals i incendis...

D’altre banda es comenta el compromís del Ajuntament amb l’implementació de les mesures de seguretat, que tindran lloc entre el proper més de Març I l’Avril d’aquest 2018. Des de la Junta es destaca la conveniència d'instar al nostre ajuntament al fet que promogui la instauració d'una Taula permanent per a la Seguretat i Civisme, en la qual els veïns formem part i que servís per tractar aquests assumptes tan sensibles, podent coordinar-se d'aquesta forma una ràpida resposta que contemplés tots els punts de vista. S'informa que tal i com es va acordar a la nostra pasada Assemblea, la nostra Associació, traslladarà pròximament aquesta petició al Ajuntament. 

La reunió finalitza acordant-se amb diversos assistents, la seva col·laboració en els grups de treball que sobre aquests punts, presentaran propostes al nostre Ajuntament i alhora agraïnt als assistents, la seva desinteresada participació.

 

Gràcies a tots i totes. 

LA JUNTA    AA.VV LA SELVA DEL VALLES

 

 

 

NOTA INFORMATIVA

En Sant Fost de Campcentelles a 14 de diciembre 2017

 A todos los vecinos y asociados/as

En cumplimiento de las normas de Régimen Interior de nuestra Asociación, os informamos que la presidencia de la AAVV LA SELVA. DEL VALLÈS, es asumida temporalmente por Jaume Borrás, (Secretario de la Junta) ante la renuncia del presidente al cargo el pasado día 2.

Desde la Junta de la Asociación, agradecemos la colaboración que hasta la fecha nos brindó el expresidente, y asimismo queremos trasladaros, que seguimos adelante con todas las propuestas y proyectos acordados en nuestra última Asamblea, celebrada el pasado día 26 de Noviembre, con más energías si cabe para este 2018.

También queremos agradecer el interés mostrado por varios asociados en participar y  colaborar activamente en los grupos de trabajo que acordamos crear en torno a la Seguridad y Civismo, Urbanismo e Infraestructuras de las urbanizaciones, y de los que todos los vecinos somos partícipes.

Por último, somos conscientes que muchos de nuestros vecinos/as no podrán asistir por motivos laborales, a la reunión que este lunes 18, celebrará la Alcaldesa en Mas Llombart para informarnos de las novedades en las medidas de Seguridad por tanto tiempo reclamadas por nuestra Asociación y por lo que nos hemos comprometido desde la Junta a asistir y realizar un pequeño resumen objetivo de la misma, publicándolo a través de la web (www.laselvadelvalles.com), y canales de comunicación, para así todos estar informados lo antes posible.

Sólo apoyándonos, seremos fuertes.

Gracias

                                                                                                  LA JUNTA